Ilatyň saglyk zerurlyklaryna hyzmat edýän önümler.BSGG-nyň maglumatlaryna görä, bu önümler “elmydama, ýeterlik mukdarda, degişli dozalarda, kepillendirilen hil we ýeterlik maglumat bilen we şahsyýetiň we jemgyýetiň alyp biljek bahasyndan” elýeterli bolmaly.

Garnituralar

Syýa paýlaýyş ulgamy
UltraScan PRO

ce00f9161a868a3893fccf7a7ab50931

UltraScan® PRO hil gözegçiligi we gözleg üçin iň ýokary derejeli professional spektrometrdir

Reňk ölçegi.UltraScan® PRO diňe bir şöhlelenýän we iberilen reňkleri däl, eýsem spektral şöhleleri hem ölçäp bilýär

Bahasy, ýaýramagy we duman.Reňk ölçemek üçin ähli CIE, ASTM we USP standartlaryna laýyk gelýär.

UltraScan® PRO gurallar arasyndaky ajaýyp yzygiderliligi, spektral ölçeg takyklygyny we deňi-taýy bolmadyk uzak möhletli durnuklylygy üpjün edýär.

Gaty, suwuk ýa-da aç-açan film bolsun, reňk ölçemegiň takyk we ygtybarly netijelerini berýär.

ndfdf

takyklygy

UltraScan® PRO goşa ýolly optiki ulgamda 5nm täsirli zolakly iki sany ýokary çözgütli golografiki difraksiýa örtükleri bar.Ulgam ýokary duýgur infragyzyl we 512 diod matrisa kesgitleýiş difraksiýa örtüklerini ulanýar.Gurallary yşyklandyrmak üçin ýokary güýçli uzak ömürli fleş ksenon lampalaryň üç toplumy ulanylýar.

dnf

• Açyk, aýdyň we aýdyň nusgalary ölçäp bolýar

• 3 şöhlelendiriş ölçeg meýdany bar

• Hem spekulýasiýa şöhlelendiriş ölçegini, hem-de spekulýasiýa şöhlelendiriş ölçegini aýyrmagy üpjün edýär ii

Görkezilen reňklerdäki ýalpyldawuklygy we gurluşy kesgitlemek üçin dürli reesimler ulanylyp bilner.

• Üç tarapdan açyk we bir düwme synagy bilen önümçilikde öňdebaryjy ululykdaky geçiriş kamerasy

Ölçeg düwmesi nusgany ölçemegi amatly edýär.

Textile-Printing-Paste-Filter11

Syýa paýlaýyş ulgamy
Dokma çaphana süzgüji

Süzgüçiň bu görnüşi 80 - 120 mes bilen sebet süzgüçidir.Dokma çap ulgamynda pastanyň onlaýn süzülmesi üçin amatly.

Solvent-based-Material-Filter1

Syýa paýlaýyş ulgamy
Solvent esasly material süzgüji

Gabyk we süzgüç elementi çalt ýüklenýän gurluşy poslamaýan polatdan ýasalýar.Möhürler çözüjä çydap bilýär.Süzgüçli mesh 80-300 mesh.Olar çözüji esasly syýa, boýag, PU pigmenti we dürli erginler ýaly pes ýapyşyklylygyň onlaýn süzülmesi üçin amatlydyr.

Water-based-Material-Filter1

Syýa paýlaýyş ulgamy
Suw esasly material süzgüji

Gabyk makromolekula materialdan, süzgüç ýadrosy poslamaýan polatdan ýasalýar.Az ýapyşykly suw esasly materiallar üçin amatlydyr.Süzgüçli mesh 80-300 mesh.Suw esasly syýa ýa-da boýagy onlaýn süzmek üçin amatly.

bsf

Syýa paýlaýyş ulgamy
Senagat dolandyryş ulgamlary

Güýçli gözleg we gözleg mümkinçiliklerimize esaslanyp, onlaýn çap ediş maşynlarynyň maglumatlary, PU sintetiki deri çygly batlaýyş merkezi dolandyryş ulgamy, poliuretan önümçiliginiň merkezi dolandyryş ulgamy we ş.m.