Deri we sintetiki deri üçin awtomatlaşdyrylan ýükleme ulgamy

Derini timarlamak üçin awtomatlaşdyrylan batlama ulgamy

Derini timarlaýjy ingredient ulgamynyň aýratynlyklary, reňk pastasynyň we goşundylaryň köp bolmagy we köp materiallary gabamak, okislemek aňsat, käbirleri gymmat.El bilen paýlamak iş ýüki uly we çig malyň isrip edilmegine aňsat.Kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen ulgam, reňk pastasynyň we goşundylaryň bir gezeklik paýlanyşyny amala aşyryp biler.120 görnüşli material bölünip bilner we paýlanylandan soň awtomatiki usulda garylyp bilner.Processhli prosesiň dowamynda reňk pastasy we goşundylar ammarda, merkezleşdirilen turbageçirijide saklanýar, howany netijeli izolýasiýa edýär we materialyň gabamagynyň we okislenmeginiň öňüni alýar.Müşderiler, ulgamy ulanansoň, batareýanyň netijeliliginiň ýokarlanandygyny, materiallaryň galyndylarynyň azalandygyny we ykdysady peýdanyň ep-esli ýokarlanandygyny aýtdylar.

Ulgam parametrleri:
Paýlanylýan material mukdary: 120-e çenli
Reňk pastasynyň paýlanyş takyklygy: 1g
Mikseriň görnüşi: awtomatiki arassalamak we goşa ok garyşdyrmak
Reňk pastasynyň şkalasy: 150 kg 6550
Goşundylaryň şkalasy: 300kg + 10g

Automated Burdening System for Leather and Synthet1
Automated Burdening System for Leather and Synthet2

Deri suw işleri üçin awtomatlaşdyrylan batlama ulgamy

Deri suw işleriniň iş gurşawy pes, deprek öndürmek prosesi çylşyrymly we köp proses bar.Çig malyň tapawudy we önümleriň dürli ulanylyş meýdanlary sebäpli prosesi düzmek köplenç sazlanýar.Bütin in engineeringenerçilikde köp proses bar, her prosesde ingredientleri iýmitlendirmek meselesi bar we berk wagt talaplary bar.Häzirki wagtda deri önümleri esasan emeli maddalardan we iýmitlendiriji materiallardan durýar we işgärleriň zähmet güýji gaty ýokary.Suw işleriniň tehnologiki aýratynlyklaryna we talaplaryna laýyklykda kompaniýamyz deri suw işleriniň awtomatiki usulda işlenip düzülýän ulgamyny taslady.Material (formik kislotadan başga) agram bilen paýlanýar we merkezde saklanýar.Materiallaryň ýokary ýelimliliginiň aýratynlyklaryna görä, paýlamak üçin ýokary ýapyşykly nasos bilen agram stansiýasyna äkidilýär.Paýlanylandan soň deprek awtomatiki usulda goşulýar.Processhli proses awtomatiki usulda dolandyrylýar, ritmi hasaplamak awtomatiki usulda amala aşyrylýar we paýlanyşyň iň ýokary netijeliligi doly ýerine ýetirilýär.Intelligenceokary akylly we awtomatlaşdyrylan dizaýn, adam tarapyndan döredilen gyşarmany azaldýar we operatorlaryň iş güýjüni ep-esli peseldýär;Müşderi önümçilik prosesi bilen utgaşdyrylan ösen dolandyryş programma üpjünçiligi materiallaryň ulanylyş tizligini ep-esli ýokarlandyrýar, galyndylary azaldýar, önümçilik gurşawyny gowulandyrýar we kärhanalaryň ykdysady peýdalaryny gowulaşdyrmak bilen öndürijileriň zähmet güýjüni peseldýär.Hapalanmagy azaltmak we gowy sosial peýdalary görkezmek bilen energiýany tygşytlamak.

Sintetiki deri üçin gury prosessor

Sintetiki deriniň adaty reňk gabat geliş prosesi tutuşlygyna el bilen reňk gabat gelmegine daýanýar, ýöne dürli ýagtylyk çeşmeleri we dürli reňk tapawutlandyryş ukyplary sebäpli reňkleriň gabat gelişiniň takyklygy pes we reňk köpelmegi ýokary däl.Kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen awtomatiki gury reňk gabat gelýän ulgam, el bilen reňklemegiň ýerine kompýuter reňkiniň gabat gelişini ulanýar, reňk maglumatlar binýadyny döredýär we spektrofotometr arkaly awtomatiki usulda döredýär.Formula, kompýuteriň reňkiniň gabat gelmegi reňkleriň gabat geliş takyklygyny ýokarlandyrýar, reňk pastasyny tygşytlaýar, galyndy pastany azaldýar we önümçilik çykdajylaryny azaldýar.Awtomatiki iýmitlendiriş ulgamy reňk pastasyny, ýokary ýapyşykly rezini we çözüjini bir duralgada takyk paýlap bilýär, bu batareýanyň takyklygyny we netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar, esasanam gaty ýapyşykly rezini paýlamak üçin, eritme baglanyşygyny peseldýär we zähmet güýjüni peseldýär.Programma üpjünçiliginiň güýçli dolandyryş funksiýasy resept gözleginiň, reseptiň üýtgedilmeginiň we galyndy materiallaryň gaýtadan ulanylmagynyň funksiýalaryna aňsatlyk bilen düşünip biler.

Automated Burdening System for Leather and Synthet3