Tagamlar Suwuk awtomatiki paýlaýyş ulgamy

Çözüw aýratynlyklarynyň beýany

1. Paýlaýyş takyklygy ulgamy Germaniýadan getirilýän ýokary takyklykly elektron şkalasy bilen enjamlaşdyrylandyr.Ibermegiň ähli prosesi, adam faktorlarynyň täsirini ýok edýän we birinji derejeli önümleriň tizligini ep-esli ýokarlandyrýan kompýuter tarapyndan dolandyrylýar.2. Amalyň utgaşdyrylyşynyň ygtybarlylygyny we durnuklylygyny üpjün etmek üçin, hoşboý ysyň ýerleşdirilmeginiň ähli degişli maglumatlary ýazga alýan, bitewi ygtybarlylygy we durnuklylygy gowulandyrmak ulgamy.3.Formula üçin kompýuter maglumatlar binýady, inwentar dolandyryş formulasynyň inwentar dolandyryş ulgamy taryhy formula maglumatlaryny çalt we takyk sorap biler, önümçilik meýilnamasyny çalt düzüp biler, önümçilik işini dolandyrmak aňsat bolar ýaly önümçilik netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp biler.4. Önümçiligiň çeýeligini we amalyýetini ýokarlandyrmak konfigurasiýada örän ýokary çeýeligi döredýär, kompaniýanyň önümçilik prosesine we önümçilik gurşawyna we müşderileriň hakyky zerurlyklaryna görä önümçilik prosesiniň parametrlerini, önümçiligini çalt sazlap bilýär we şoňa görä hasaplap bolýar. Programma üpjünçiliginiň talaplary arkaly sargydyň ululygy, isleýşiňiz ýaly önümçiligi näçe ulanýandygymyz.5. Kompýuter hasaplama formulasynyň bahasyny azaltmak, suwuk materiallaryň tagamlaryny tagamlandyrmak, diňe bir işiň netijeliligini ýokarlandyrmak we sarp edişine gözegçilik etmek, galyndylaryň 15% -den gowragyny azaldyp biler;Operatoryň talaplary 30% azaldy;Önümiň hiliniň durnuklylygy ýokarlanýar we ret etmek derejesi ep-esli azalýar.6. Galyndylary azaltmak, daşky gurşawy goramak, az hapalanmak.

Flavours Liquid Automatic Dispensing System1
Flavours Liquid Automatic Dispensing System2

Tagamlar Suwuk awtomatiki paýlaýyş ulgamy

Dispensasiýa ulgamynyň tehniki parametrleri:
1. Uly göwrümli paýlanylýan agram: 1,5 tonna, iň ýokary paýlanyş takyklygy: 10g;(islege görä)
2. Terezini paýlap bolýar: agramy 300 kg, iň ýokary paýlaýyş takyklygy: ± 0.5g;(islege görä)
3. Bölünýän kelläniň aşagyna iň ýokary ýaýradyjy takyklyk ± 0,1g, 32kg doly diapazonda elektron görnüşli şkala goşuň.(islege görä)
4. Çig malyň iň köp mukdary her enjamda ýerleşdirilip bilner: 120, müşderileriň hakyky ýagdaýyna görä düzülip bilner
5. Bölünýän klapanlar, iň köp 120 giňelmek bilen tegelek ýeke nokat sanjymdyr

Tagamlar nusgasy we poroşok paýlaýyş ulgamy

1. Köp käse baglanyşyk, paralel bir gezeklik paýlamak, üznüksiz önümçilik, barlamagyň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar;
2. Köp görnüşli gabat gelýän, paýlaýjy klapan 200-den gowrak görnüşe çenli uzaldylyp bilner;
3. 0.001g elektron balansyny ulanmak, ýokary takyklyk paýlamak, önümçiligiň ähli zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler;
4. 16 kelläni garyjy enjam bilen netijelilik hasam ýokarlanýar;
5. Etiketkany öndürmek tertibi, subut etmek we reňk üýtgetmek prosesi ýönekeý;
6. Güýçli programma üpjünçiligi, uly göwrümli önümçilik enjamlary, maglumatlary paýlaşmak bilen bökdençsiz doklamaga ýetip biler;
7. Kärhananyň önümçilik dolandyryş ulgamy bilen baglanyşyp, meýilleşdirilen önümçilige ýetmek, ähli çap önümçiligini has tertipli, has ýokary öndürijilikli etmek üçin

Flavours Liquid Automatic Dispensing System3
Flavours Liquid Automatic Dispensing System4