Laboratoriýa nusgasy dispenser ulgamynyň çözgüdi

Laboratoriýa nusgasy dispenser ulgamy

Mukdar öndürilmezden ozal laboratoriýada reňk garyndysy ýa-da ingredientler subut edilmeli.Köp ýyl bäri laboratoriýa barlagy el bilen işlemek arkaly amala aşyrylýar, ýöne bu usul önümiň dürlüliginiň we önümçiligiň netijeliliginiň talaplaryny kanagatlandyryp bilmedi.Mundan başga-da, el bilen barlamak prosesiniň gyşarmagy sebäpli köplenç laboratoriýa barlagy we partiýa ýüze çykýar.Köpçülikleýin önümçiligiň uly gyşarmasy önümiň hiliniň peselmegine we ret etmegiň derejesiniň ýokarlanmagyna getirýär.Subutnamanyň netijeliligini nädip ýokarlandyrmaly we subut etmegiň we önümçiligiň yzygiderliligini üpjün etmek kärhanalar üçin kyn meselä öwrüldi.Kompaniýamyz paýlaýyş enjamlarynyň toplanan tejribesine we reňk pudagyndaky teoretiki gözleglere we dürli pudaklaryň tehnologiki aýratynlyklaryna laýyklykda doly yza çekildi.Intellektual eýeçiligiň patent önümi, laboratoriýa nusgalaryny paýlaýyş ulgamy bu meseläni çözdi.T.
1, Ulgam modulizasiýasy Ulgamyň modul dizaýn düşünjesi ulanyjylara modullary hakyky proses talaplaryna laýyklykda birleşdirmäge, müşderileriň ösüş talaplaryna laýyk gelmäge we modullary islän wagtyňyz giňeltmäge mümkinçilik berýär.
2. Ulgam yzygiderli işleýär Takyk geçiriş we gözegçilik bilen takyk işlemek ulgamyň ýokary durnuklylygyny we pes näsazlyk derejesini üpjün edýär.
3. Highokary takyklyk we ýokary netijelilik ölçegi Ulgam ölçeg takyklygyny we durnuklylygyny üpjün etmek üçin ýokary takyklyk balansyny (0.001g çözgüdi), ýokary takyklyk paýlaýjy klapany ulanýar.
4. Güýçli dolandyryş funksiýasy Ulgam programma üpjünçiligi formula derňewi, formulany sazlamak, maglumatlar statistikasy we ş.m.Topar önümçilik ulgamy bilen üznüksiz baglanyşýar we önümçiligi dolandyrmagyň netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp, kärhananyň önümçilik dolandyryş ulgamyny giňeldýär.
5. Bejeriş üçin işlemek aňsat Windows operasiýa ulgamyny ulanmak, adam maşyn interfeýsini güýçlendirmek, aňsat işlemek, ulgamdaky ýalňyşlyklary ýüze çykarmak we ulgamyň işleýiş funksiýalary operatorlara ulgamy goldamaga netijeli kömek edip biler.

Laboratory Sample Dispenser System1

LAB Awtomatiki dokma çaphana nusgalaryny paýlaýyş ulgamy

Dokma çap etmegiň aýratynlyklary, çap etmegiň klassifikasiýalarynyň we çylşyrymly amallarynyň köp görnüşidir.Esasanam, çap etmekde ulanylýan reňkleriň köp görnüşi bar.Laboratoriýa barlagynda ýokary takyklygy we ýokary netijeliligi talap edýär.Laboratoriýanyň awtomatiki dokma nusgalaryny paýlaýyş ulgamy bu talaplary kanagatlandyryp biler.

1. Köp käse üznüksiz hereket, bir gezeklik paýlaýyş pigmenti we pasta, üznüksiz önümçilik, barlamagyň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar;
2. Dürli gabat geliş, paýlaýyş klapanlary 70-den gowrak görnüşe çenli uzaldylyp bilner;
3. Açyk reňkli önümçiligiň zerurlyklaryny kanagatlandyryp biljek ýokary takyklyk paýlanyşyna ýetmek üçin 0,001g elektron balansyny ulanmak;
4. 16 kelleli mikser bilen netijelilik hasam ýokarlanýar.
5. Etiketkanyň önümçilik tertibi, subut etmek we reňk üýtgetmek prosesi ýönekeý;
6. Programma üpjünçiligi uly göwrümli önümçilik enjamlary we maglumatlary paýlaşmak bilen bökdençsiz doklamagy amala aşyryp biljek güýçli funksiýalara eýedir.
7. Meýilleşdirilen önümçiligi amala aşyrmak üçin ERP ulgamy bilen birikdirilip bilner, şonuň üçin ähli çap önümçiligi has tertipli we önümçiligiň netijeliligi has ýokary bolar.

LAB deri örtük nusgasy paýlaýyş ulgamy

Deri örtük maddalarynyň aýratynlyklary ýokary ýapyşykly pasta bilen häsiýetlendirilýär.Goýmanyň suwuklygynyň pesligi sebäpli, el bilen subut etmek köplenç pes takyklygy we reňk gyşarmasy bolýar.Deri örtük nusgasynyň düzümi bu meseläni netijeli çözüp biler.
1. colorokary ýapyşykly reňk pastasynyň paýlanyşy amala aşyrylyp bilner.
2. Iň köp paýlanylýan materiallaryň 48 görnüşi bar.
3. -okary takyklygy paýlamak üçin 0,001g elektron balansyny ulanmak;
4. Etiketkanyň önümçilik tertibi, subut etmek we reňk üýtgetmek prosesi ýönekeý;
5. Doly yzygiderliligi gazanmak üçin uly göwrümli önümçilik ulgamy bilen birikdirilip bilner.
6. Programma üpjünçiligi güýçli funksiýalara eýedir we kärhananyň önümçiligini dolandyrmak ulgamy bilen baglanyşyp biler.

Laboratory Sample Dispenser System2
Laboratory Sample Dispenser System3

LAB Sintetiki deri gury prosesi nusga paýlaýyş ulgamy

Gury proses Sintetiki deriniň nusga paýlaýyş ulgamy köpçülikleýin önümçilik prosesini doly simulasiýa edip biler.Reňk pastasy we ýokary ýapyşykly rezin takyk ölçelip bilner.
1. colorokary ýapyşykly reňk pastasynyň paýlanyşy amala aşyrylyp bilner.
2. Bölünip bilinýän ýokary ýokary ýapyşykly rezin;
3. Iň köp paýlanylýan materiallaryň 48 görnüşi bar.
4. 0.001g şkalasy bolan elektron balans, ýokary takyklygy paýlamak üçin ulanylýar.
5. Etiketkanyň önümçilik tertibi, subut etmek we reňk üýtgetmek prosesi ýönekeý;
6. Doly yzygiderliligi gazanmak üçin uly göwrümli önümçilik ulgamy bilen birikdirilip bilner.
7. Programma üpjünçiligi güýçli funksiýalara eýedir we kärhananyň önümçiligini dolandyryş ulgamy bilen baglanyşyp biler.