Hoşboý yslar we tagamlar

Hoşboý yslar, hoşboý yslar söwdasy miladydan öňki 1729-njy ýylda başlandy we miladydan öňki 370-njy ýylda grek ýazgylarynda henizem ulanylýan atyr ösümlikleri hasaba alyndy we “adsorbsiýa”, “çykarmak” we beýleki usullar teklip edildi.X asyrda araplar hoşboý ys pudagy bilen meşgullandylar we gül ýagyny we gül suwuny almak üçin güllerden ýag arassalap başladylar.Hytaýyň atyrlary küpek ýolunyň ugrunda Günbatara satyldy.

XVIII asyrda, organiki himiýanyň ösmegi sebäpli adamlar hoşboý yslary sintez etmek üçin himiki usullary ulanyp, tebigy atyrlaryň düzümini we gurluşyny öwrenip başladylar. XIX asyrda ýekeje atyrdan soň sintetiki atyrlar döredildi. sintetiki atyrlaryň täze döwrüne girmek üçin haýwan we ösümlik atyrlaryndan başga-da, başlangyç material hökmünde kömür çigidiniň we beýleki sintetiki atyrlaryň goşulmagy. Çig malyň köp çeşmesine, arzan bahadan, tagam pudagynyň ösmegi üçin.

Tagamlar hoşboý yslary sazlamak bilen çig mal ýaly atyrlar, käwagtlar tagam diýilýän köp komponentleriň garyndysy bilen degişli ergin goşýar.

Jemgyýetiň ösmegi bilen häzirki zaman hoşboý yslar we tagamlar meýdançasy henizem giň bazara eýedir we durmuşyň ähli gatlaklarynda ulanylýar. 2021-nji ýylda Hytaýyň Halkara import sergisinde laboratoriýa nusga paýlaýyş ulgamymyz tagamlar pudagy bilen birleşdirildi. 2 minutyň içinde AI tarapyndan döredilen ýakymly ys, önümiň artykmaçlyklaryny ýiti we aýdyň görkeziň.

Köp ýyl bäri laboratoriýa barlagy el bilen işlemek arkaly amala aşyrylýar, ýöne bu usul önümiň dürlüliginiň we önümçiligiň netijeliliginiň talaplaryny kanagatlandyryp bilmedi.Mundan başga-da, el bilen barlamak prosesiniň gyşarmagy sebäpli köplenç laboratoriýa barlagy we partiýa ýüze çykýar. Köpçülikleýin önümçiligiň uly gyşarmagy önümiň hiliniň peselmegine we ret ediliş derejesiniň ýokarlanmagyna getirýär.Subutnamanyň netijeliligini nädip ýokarlandyrmaly we subut etmegiň we önümçiligiň yzygiderliligini üpjün etmek kärhanalar üçin kyn meselä öwrüldi.Kompaniýamyz paýlaýyş enjamlarynyň toplanan tejribesine we reňk pudagyndaky teoretiki gözleglere we dürli pudaklaryň tehnologiki aýratynlyklaryna laýyklykda doly yza çekildi.Intellektual eýeçiligiň patent önümi, laboratoriýa nusgalaryny paýlaýyş ulgamy bu meseläni çözdi. Ulgam ölçeg takyklygyny we durnuklylygyny üpjün etmek üçin ýokary takyklyk balansyny (0.001g çözgüdi), ýokary takyklyk paýlaýjy klapany ulanýar. Ulgam programma üpjünçiliginiň wezipeleri bar formula derňewi, formulany sazlamak, maglumat statistikasy we ş.m.Topar önümçilik ulgamy bilen üznüksiz birleşýär we önümçiligi dolandyrmagyň netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp, kärhananyň önümçilik dolandyryş ulgamyny giňeldýär. Windows operasiýa ulgamyny ulanmak, adam maşyn interfeýsini güýçlendirmek, aňsat işlemek, onlaýn näsazlyklary ýüze çykarmak we ulgamyň işleýiş funksiýalary täsirli bolup biler ulgamyny goldamaga operatorlara kömek ediň.

news1

Öňümizdäki günlerde, Hytaýyň Milli konwensiýa we sergi merkezinde (Şanhaý) 2022-nji ýylyň 31-nji maýyndan 2-nji iýun aralygynda geçiriljek 25-nji Hytaý Halkara Iýmit Goşundylary we Goşundylar Sergisine gatnaşarys, şol wagt siz başgaça pikir edersiňiz, dürli täzelik we dürli hasyl!


Iş wagty: 11-nji mart-22-nji mart