Syýa paýlaýyş ulgamlary bazary

Koronawirus pandemiýasy sebäpli, dünýädäki syýa paýlaýyş ulgamlary bazary 2022-2028-nji ýyllar aralygynda durnukly cagR bilen ösmegini dowam etdirer. Global bazarlar: Aziýa-Pacificuwaş ummany [Hytaý, Günorta-Gündogar Aziýa, Hindistan, Japanaponiýa, Koreýa, Günbatar Aziýa ], Europeewropa [Germaniýa, Angliýa, Fransiýa, Italiýa, Russiýa, Ispaniýa, Gollandiýa, Türkiýe, Şweýsariýa], Demirgazyk Amerika [ABŞ, Kanada, Meksika], Eastakyn Gündogar we Afrika [GCC, Demirgazyk Afrika, Günorta Afrika], Günorta Amerika [Braziliýa, Argentina, Kolumbiýa, Çili, Peru].

Syýa çap etmek üçin möhüm materialdyr, ony çap etmek ýa-da çap etmek arkaly substratyň dizaýny, tekstiň ýerine ýetirilişi bolar.Syýa esasy komponentlerden we kömekçi komponentlerden durýar, olar deň derejede garylýar we baglaýjylardan (rezinlerden), pigmentlerden, doldurgyçlardan, goşundylardan we erginlerden ybarat ýelmeşýän kolloid suwuklyga birnäçe gezek togalanýar.Kitaplary we döwürleýin neşirleri çap etmek, gaplamak we bezemek, binagärlik bezegi we elektron zynjyr tagtasy üçin ulanylýar.

Häzirki wagtda reaktiw çap ediji syýa bazarynda suw esasly wilkalar we çözüji esasly wilkalar agdyklyk edýär, ýöne UV syýa bazarynyň yzygiderli ösmegi we reaktiw çap syýa, UV syýa üçin daşky gurşawy goramak talaplarynyň yzygiderli gowulaşmagy bilen. çalt ösüşe eýe bolar, bazar paýy yzygiderli gowulaşdy.

news1

Awtomatiki syýa paýlaýyş ulgamy, Adam ýalňyşyny ýok etmek üçin kompýuter dolandyryşy; Has köp reňk saýlamagy üpjün etmek üçin kuwwatly maglumat bazasy; Meýilleşdirilen önümçilik we hakyky önümçilik funksiýalary önümçilik wagtyny gysgaldýar; Güýçli dolandyryş funksiýasy, QC işini netijeli azaldýar; reňkleriň gabat gelmeginiň takyklygyny kepillendiriň we reňkiň köpelmegi. Çig malyň we taýýar önümleriň paýlanyşyny rasional meýilleşdirmek we azaltmak;

Önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak we zähmet çykdajylaryny azaltmak; Önümçiligiň takyk yzarlanmagyny üpjün etmek; Hapalanmagy azaltmak we daşky gurşawy goramak.

news2
news3

Awtomatiki syýa paýlaýjy ulgam, suw esasly syýa we boýagy takyk paýlamak üçin amatlydyr. Ulanylýan nasoslar, klapanlar, turbalar we dolandyryş ulgamlary ähli çözüji esasly materiallara durup biler.Partlamadan goraýan dizaýn 1-nji zonanyň ýa-da 2-nji zonanyň talaplaryna laýyk gelýär.Täze gaýçy köp basgançakly klapan, gaty ýokary ýapyşykly syýa ýokary takyklyk meselesini çözýär.Ofset syýa dispenseri ownuk bankalarda ýa-da nasos bilen birikdirilip bilner.


Iş wagty: 11-nji mart-22-nji mart