Sintetiki deri

Dünýädäki sintetiki deri bazarynyň göwrümi, 2021-nji ýyldan 2027-nji ýyla çenli 4.79% CAGR derejesinde, 2020-nji ýylda 63,3 milliard dollardan 2027-nji ýyla çenli 82,5 milliard dollara çenli ýokarlanar diýlip garaşylýar. ösüşi.Sintetiki rezin bilen örtülen mata bazasyndan emele gelen emeli deri amatly alternatiwa bolup hyzmat edýär, bu hem matalar, aýakgaplar, geýimler, abzallar we deri ýaly bezeg zerur bolan beýleki goşundylarda islegini artdyrýar we material ulanyp bolmaýar, ýaramly we çykdajyly.Soňky birnäçe ýylda gabygyň örtüginiň sintetiki polimer garyndysynyň üstünde bolmagy üçin önümçilik prosesi ösdi.Awtoulag sintetiki deri bazary, 2021-2029-njy ýyllar üçin çaklama döwründe ýokary CAGR-da ösýär.Şahslaryň bu pudaga bolan gyzyklanmasynyň artmagy, bu bazaryň giňelmeginiň esasy sebäbi.

1994-nji ýylda bu kompaniýa baý tejribe we tehnologiýa bilen orta we ýokary derejeli emeli deri, sintetiki deri we poliuretan rezini öndürmek we işlemek boýunça Italiýadan, Günorta Koreýadan we Taýwandan halkara ösen önümçilik enjamlaryny we tehnologiýalaryny hödürledi.Önümleri öndürmek we işlemek, ýokary hilli, dizaýn we reňk tohumy diwersiforma bolup, erkekleriň we aýallaryň aýakgaplarynda, sport aýakgaplarynda, tötänleýin aýakgaplarda, zähmet ätiýaçlandyryşy aýakgaplarynda, iş aýakgaplarynda, moda aýakgaplarynda, divanda, mebellerde, massa chairda oturgyç, deri harytlar, deri haltalar, sumkalar, gapjyk, resminamalar, kanselýariýa, top oýunlary we beýleki sport önümleri, ellikler, guşaklar, egin-eşik we beýleki önümçilik bezegi;Döwrebap durmuşyň zerurlyklaryny doly kanagatlandyryň, janlylyk we janlylyk beriň.

news1

Uzak möhletleýin gözleglerden soň, 2008-nji ýylda gury sintetik deri, çygly sintetiki deri we beýleki tehnologiýalary üstünlikli ösdürip, içerde we daşary ýurtda sintetiki deri senagatynyň monopoliýasyny soňladyk.Geýim deri, divan derisi we beýleki meýdanlarda suwdan ýasalan poliuretan tehnologiýasyny ulandyk, sintetik derini ýokary derejeli önümler üçin amatly edip, Hytaýyň sintetiki deri senagatyna täze janlylyk goşduk.Levelshli derejedäki Hytaý hökümetleri içerki sintetiki deri senagatynyň ösmegine uly ähmiýet berýärler.Özgertme we açylyşdan bäri sintetik deri her ýyl iki sanly tizlikde ösýär we sintetiki deri senagaty ösýär.

news2

Sintetiki deri senagatynyň ingredientleri garyşdyrmagyň usulyny üýtgetmegi, daşky gurşawy goramak, garyşdyrmak, iýmitlendirmek çözgütleri bilen üpjün etmegi.Pekin “Golden Color Tech Co., Ltd” awtomatiki reňk garyşdyrmak we ýuwmak ulgamyny, suw zawodyny awtomatiki paýlamak we iýmitlendirmek ulgamyny, şeýle hem spektrofotometrik reňk, reňk garyşdyrmak, batareýa we galyndy materialdan peýdalanmak ulgamyny döretdi.Bu üç ulgamyň birleşmegi, deri senagaty üçin doly awtomatiki reňk garyşyk we batareýa çözgüdini emele getirdi.Üç ulgam ERP we MER maglumat ulgamy bilen birleşip biler.Önümçilik sargytlarynyň awtomatiki ýerine ýetirilmegi, maglumatlary toplamak, real wagt gözegçiligi.


Iş wagty: 11-nji mart-22-nji mart