Çözgüt

anli1

Tagamlar Suwuk awtomatiki paýlaýyş ulgamy

Dürli himiki çig mal bar, bularyň köpüsi gabyk aňsat, okislenmek aňsat we gymmat.Kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen himiki suwuk paýlaýyş ulgamy, suwuk çig malyň bir gezeklik paýlanyşyny amala aşyryp biler.Paýlanan materiallaryň görnüşleri 120-e ýetip biler. Paýlanylandan soň awtomatiki usulda garylýar.Çig malyň tutuş prosesi merkezleşdirilen we ýapyk ammar, ...

Himiki suwuk awtomatiki paýlaýyş ulgamy

Häzirki wagtda Hytaýdaky zawodlaryň köpüsi düýp suwuklygyň düzüminde el bilen işlemäge bil baglaýarlar.El bilen ulanylýan maddalar bar: kiçi nusgalaryň netijeleri uly göwrümli önümçiligiň netijelerine laýyk gelmeýär, reseptleri el bilen ýazmak kompýuterleşdirilen maglumat dolandyryşyny amala aşyryp bilmeýär, maglumat we maglumatlaryň paýlaşylmagy pes we tehniki maglumatlaryň gizlinligi pes.Çig malyň mukdaryny dolandyryp bolmaýar, awtomatlaşdyrmagyň derejesi pes, önümçiligiň netijeliligi pes we adam ...

anli3
solution (1)

Awtomatiki syýa / boýag paýlaýyş ulgamy

Çözüw aýratynlyklary Adam ýalňyşlygyny ýok etmek üçin kompýuter dolandyryşy;Has köp reňk saýlamagy üpjün etmek üçin güýçli maglumat bazasy;Meýilleşdirilen önümçilik we real wagt önümçilik funksiýalary önümçilik wagtyny gysgaldýar;Güýçli dolandyryş funksiýasy, ...

Dokma çaphana pastasy paýlaýyş ulgamy we kömekçi paýlaýyş ulgamy

Çap we boýag pudagy önümçiligiň uly göwrümine we önümçiligiň netijeliligine we önümiň hiline ýokary islege eýe.Önümçilik enjamlaryny sanlaşdyrmak, awtomatlaşdyrmak we intellektuallaşdyrmak ...

solution (2)
solution (3)

Deri we sintetiki deri üçin awtomatlaşdyrylan ýükleme ulgamy

Derini timarlaýjy ingredient ulgamynyň aýratynlyklary, reňk pastasynyň we goşundylaryň köp bolmagy we köp materiallary gabamak, okislemek aňsat, käbirleri gymmat.El bilen paýlamak iş ýüki uly we ...

Laboratoriýa nusgasy dispenser ulgamy

Mukdar öndürilmezden ozal laboratoriýada reňk garyndysy ýa-da ingredientler subut edilmeli.Köp ýyl bäri laboratoriýa barlagy el bilen işlemek arkaly amala aşyrylýar, ýöne bu usul talaplary kanagatlandyryp bilmedi ...

solution (4)